Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा For download Click here

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top