कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०५/२५ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०५/२४ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०४/२८ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०४/२४ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | RECENT NEWS SHOW RECENT NEWS
Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Downloads


4th Quarter Report 2079/80

3rd Quarterly Report 2079/80

2nd Quarterly Report 2079/80

1st Quarterly Report 2079/80

4th Quarterly Report 2078/79

3rd Quarterly Report 2078/79

2nd Quarterly report 2078/79

1st Quarterly report 2078/79

4th Quaterly report 2077/078

3rd Quaterly report 2077/078

2nd Quaterly report 2077/078

1st Quarterly report 2077/78

4th Quarterly report 2076/77

3rd Quarter report 076/77

2nd Quaterly report 2076/77

1st Quaterly report 2076/077

4th Quarterly Report 2075/76

3rd Quaterly report 2075/076

2nd Quarterly report 2075/76

1st Quarter report 2075/76

4th Quarterly Report 2074/75

3rd Quarterly Report 2074/75

2nd Quarterly Report 2074/75

1st Quarterly Report 2074/75

4th Quaterly report 2073/74

3rd Quaterly report 2073/074

2nd Quaterly report 2073/074

1st Quaterly report 2073/074

4th Quaterly report 2072/073

3rd Quaterly report 2072/073

2nd Quaterly report 2072/073

1st Quaterly report 2072/073

4th Quaterly report 2071/72

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top