Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Loan Products

विना घितो कर्जा सेवा घितो कर्जा सेवा
कर्जा प्रकार  व्याजदर सेवा शुल्क कर्जा प्रकार  व्याजदर सेवा शुल्क
साधारण कर्जा १५ %    कृषि कर्जा  १५ %   
व्यवसायिक कर्जा  १५ %    व्यवसायिक कर्जा  १५ %   
शैक्षिक कर्जा  १५%    शैक्षिक कर्जा  १५%   
वैदेशिक राेजगारी कर्जा  १५%    वैदेशिक राेजगारी कर्जा  १५%   
बैकल्पिक उर्जा कर्जा  १५%    अनुशासन कर्जा  १५%   
अनुशासन कर्जा  १५%    घर घडेरी कर्जा  १५%   
उपभाेक्ता कर्जा  १५%    ओभरड्राफ्त कर्जा १५%   
साना व्यवसायिक कर्जा  १५%    उद्यमशिल कर्जा (समुह) १५%   

आकस्मिक कर्जा

१५%         
उद्यमशिल कर्जा (समुह)

 

१५%         

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top